TỔNG HỢP DANH SÁCH BIỂU MẪU

STTTÊN BIỂU MẪUTẢI MẪU
NHÓM CAM KẾT THỎA THUẬN
1THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG (SAU LY HÔN)Tải tại đây
2THỎA THUẬN NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNGTải tại đây
3VĂN BẢN THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNGTải tại đây
NHÓM CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (CÓ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT)Tải tại đây
2HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ( KHÔNG CÓ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT)Tải tại đây
NHÓM CHUYỂN NHƯỢNG SẠP
1HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐIỂM KINH DOANH TẠI CHỢTải tại đây
NHÓM ĐẶT CỌC
1HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌCTải tại đây
NHÓM DI CHÚC
1DI CHÚCTải tại đây
NHÓM GÓP VỐN
1HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTTải tại đây
2HỢP ĐỒNG GÓP VỐN KINH DOANHTải tại đây
NHÓM KHAI DI SẢN THỪA KẾ
1TỜ TƯỜNG TRÌNH VỀ QUAN HỆ NHÂN THÂNTải tại đây
2VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾTải tại đây
NHÓM MẪU MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
1HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ỞTải tại đây
2HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ỞTải tại đây
NHÓM MẪU ỦY QUYỀN
1HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN NHÀ ỞTải tại đây
2HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀNTải tại đây
3HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN – 2Tải tại đây
4VĂN BẢN ĐƠN PHƯƠNG ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀNTải tại đây
NHÓM TẶNG CHO NHÀ
1HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ ỞTải tại đây
2HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ỞTải tại đây
NHÓM TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTTải tại đây
NHÓM THUÊ MƯỚN NHÀ
1HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀTải tại đây
2HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ (VÀ TÀI SẢN KHÁC)Tải tại đây
3HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀTải tại đây
4HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ – 2Tải tại đây
5HỢP ĐỒNG THUÊ . . . . . .Tải tại đây
NHÓM THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (KHÔNG CÓ TÀI SẢN)Tải tại đây
NHÓM TRAO ĐỔI NHÀ
1HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ ỞTải tại đây
NHÓM VAY – THẾ CHẤP
1HỢP ĐỒNG VAY VÀ THẾ CHẤP TÀI SẢNTải tại đây
NHÓM KHÁC
1NHÓM MẪU VỀ: THÔNG BÁO, TƯỜNG TRÌNH, YÊU CẦU…Tải tại đây