Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng đất?

(PLO)- Nếu chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.

Tôi có mảnh đất nằm trong quy hoạch của của quận nhưng nhiều năm nay quy hoạch đó vẫn không thực hiện. Giờ tôi muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để xây nhà thì có được phép không?

Bạn đọc Thanh Điệp (TP.HCM)

Luật sư Lê DũngĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa bổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018) quy định hai trường hợp liên quan đến quy hoạch:

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật (tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp…).

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch; được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó tại khoản 3 điều 49 Luật Đất đai cũng quy định trường hợp có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được công bố nhưng sau 3 năm không có quyết định thu hồi hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng thì cơ quan Nhà nước phải điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích với phần diện tích đất trong kế hoạch đã công bố. Sau khi điều chỉnh, hủy bỏ thì phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ đó.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp của bạn đã nếu có quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện (hoặc nếu như đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm nhưng đã quá ba năm mà chưa thực hiện) thì gia đình bạn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trong đó có quyền được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

ĐẶNG LÊ

https://plo.vn/ban-doc/toi-muon-hoi/dat-nam-trong-quy-hoach-co-duoc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-920416.html